Uttalande Örebro

Landsbygden behöver återbefolkas för att rädda Sverige och trygga vår framtida matförsörjning. Nu räcker maten i tre dagar om gränserna stängs. Självförsörjningsgraden av livsmedel är sämst i hela EU. Avfolkningen av vår landsbygd är den snabbaste av alla industriländer inom OECD. Det leder till kapitalförstörelse på landsbygden och ohållbar resursförbrukning, bostadsbrist och segregering i städerna. En utveckling som är till skada för både stad och land.

På Naturbrukskonferensen i Örebro 2015 har ett 80-tal personer samlats från en mångfald organisationer från hela landet, både land och stad. Här har allt från praktiska, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella frågor tagits upp. Från det lokala till det nationella och internationella planet.

Vi ser det som nödvändigt att det tillsätts en landsbygdens haverikommission som bönder i Ångermanland har tagit initiativ till. Det behövs en samlad bild av hur landsbygden har eftersatts och hur utvecklingen kan vändas till motsatt riktning. Jord, skog och andra areella näringar är avgörande för att vi ska kunna få mat på bordet och alla de produkter som kommer ifrån skogen. Det här är en avgörande del av Sveriges ekonomi, motsvarigheten till Norges olja – men långsiktigt hållbar!

Vi menar att det behövs en mångfald av praktiska och politiska initiativ för att stärka svenskt jordbruk och en omställning till ett rättvist och hållbart samhälle. Ett exempel kan vara att ställa samma krav på importerade livsmedel som vi ställer på vårt eget jordbruk.

För att gå framåt behöver vi stödja de bönder som finns kvar och se till att ta till vara på den kunskap som fortfarande finns. Resurserna som finns i en bygd måste behållas i den samma för att bygga lokala stabila ekonomier,  Grunden i en levande landsbygd är jorden och skogen – de kan inte flytta till stan.

 

FAO, FN:s mat och jordbruksorgan, ställer sig bakom en hållbar lokalt förankrad förvaltning av jord, skog och fiske på samma vis som naturbrukskonferensen.

Det är givet att vi ska tillämpa ekologiskt sunda metoder där vi eftersträvar efter ett klimatsmart och fossilfritt naturbruk, Men vi bör gå ett steg till. Även de sociala och politiska aspekterna av naturbruket måste tas i beaktning. Det kallas agroekologi och är det verktyg som hållbara naturbrukare kan tillämpa för att skapa lokala levande bygder.

Målsättningen är att återta kontrollen över matproduktionen och att åter sträva efter en nationell livsmedelsförsörjning. Mat är ingen handelsvara utan ska betraktas som en rättighet. Vi vill återta rätten att producera bra mat likväl som rätten att äta bra mat och inte mat som egentligen tillhör folken på andra kontinenter. Internationellt, inom Via Campesina  och på naturbrukskonferenserna används begreppet matsuveränitet för detta.

- Mat är ingen handelsvara – det är en rättighet!


Internationella gruvexploatörer spekulerar i svenskt berg. Vattenkraft, jord- och skogsbruksmark plundras på samma sätt som gruvnäringen. På samma sätt drivs priserna upp på jordbruksmark som en följd av spekulation och städernas utbredning till nivåer som inte på något vis relaterar till produktionskapaciteten. Det blir omöjligt för jordbrukare att få tillgång till marken.

Situationen med gruvorna, skogen, jorden och vattenkraften kommer till stor del av kapitalliberaliseringsdirektivet, kapitalets fria rörlighet, som en följd av EU:s nyliberala inriktning.

Nästa steg i denna koloniala process heter TTIP, ett försök att skapa ett frihandelsavtal mellan USA och EU som skulle innebära ytterligare stärkt rätt till internationella investerare på bekostnad av mindre aktörer på nationell och regional nivå. Inte minst skulle privata bolag kunna stämma Svenska staten eller en kommun för uteblivna vinster om man i demokratiska församlingar väljer att reglera eller återta offentlig sektor från den privata.

Det är ett måste att arbeta mot införandet av TTIP för att vi ska kunna återta kontrollen över naturresurserna i Sverige. , tillsammans med journalisten Kerstin Edquist som har dokumenterat frihandelsavtalens negativa effekter hos småbrukare i Colombia.

- Stoppa frihandelsavtalet TTIP! Lämna inte mer makt åt storföretagen!

Vi kommer framöver att organisera de krafter som mötts här på Naturbrukskonferensen 2015 i Örebro för att gemensamt kunna stå starkare i dessa frågor. Europa Via Campesina, ECVC, känner medvind och vi måste dra nytt av detta och ta tillfället att arbeta tillsammans. Därför är ett resultat av denna konferens att vi kommer att skapa en Naturbrukspolitisk arbetsgrupp med småbrukarföreningar och närstående organisationer. Det kommer även bildas en grupp för att starta arbetet med landsbygdens haverikommission.

Naturbrukskonferensen tog i år ett stort steg framåt med nya deltagare från bland annat Omställningsrörelsen och Landsbygdsupproret. Vi ser fram emot kommande naturbrukskonferenser som fortsätter att skapa en lokal förankring och förnyelse av naturbruksrörelsen och stärker landsbygdens röst i samhället.

 – Tillsammans är vi starka!

Uttalande antaget av deltagarna på Naturbrukskonferensen 19 april 2015